Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 июля

27 июля

Популярное

​Ородой Холбоото Уласай үйлэдбэриин ба худалдаанай сайд Денис Мантуров Буряадай Толгойлогшотой уулзаа

​Ородой Холбоото Уласай үйлэдбэриин ба худалдаанай сайд Денис Мантуров Буряадай Толгойлогшотой уулзаа
Власть, 
Ородой Холбоото Уласай үйлэдбэриин ба худалдаанай сайд Денис Мантуров Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй албан хэрэгээр уулзалга үнгэргөө

Уулзалгын үедэ “Байгал” гэһэн олон үүргэтэй хүнгэхэн самолёт байгуулжа, тэрэниие Улаан-Үдын авиационно заводто үйлэдбэрилхэ гэһэн асуудалда гол анхарал хандуулагдаһан байна.

“Нютаг можонуудай агаарай замда олон үүргэтэй хүнгэхэн онгосо байгуулха түсэл бэелүүлхэ гэжэ бидэндэ даалгагдаа. Хэлсээн баталагдажа, олон үүргэтэй хүнгэхэн самолёт зохёохо талаар техническа даабариин түсэл бэлдэгдэһэн байна. 2022 онһоо “Улаан-Үдын авиационно завод” гэһэн бүлгэмдэ эдэ сомолёдууд бүтээгдэдэг болохо, - гэжэ Денис Мантуров тэмдэглэһэн байна.

Буряад Уласай Толгойлогшын хэлэһээр, можо нютагуудай самолёдуудай техническэ бүхы эрилтэнүүдтэ “Байгал” түхэлэй агаарай онгосо тааруу. Тус самолёдоор 3000 кг хүрэтэр ашаа шэрэхэ, 13 хүниие багтааха, 5100 модоной зайда холые гаталха, түлишын ашаг үрэтэй, тусгаар бэлэн бэшэ аэродром болон баха хэмжээнэй талмайнуудта бууха аргатай. Тиимэһээ “Байгал” түхэлэй онгосо технико-эдэй засагай талаһаа ашаг үрэтэй, тэрэниие ашаглахадашье урматай.

- Энэ түхэлэй самолёдой арга боломжо үргэн. Алас Дурнын тойрогой можо нютагууд “Байгал” түхэлэй онгосоор ехэ һонирхоно. Тэрэ баян бэшэ гүрэнүүдтэ ехэ хэрэгтэй. Тиихэдэ Ородой Холбоото Уласай амбан захирагшадай дунда асуулта үнгэргэжэ, Сибириин, Арктикын, Алас Дурнын бүхы можо нютагууд самолет абаха хүсэлтэй байна гэжэ элирүүлээбди. 2021 онһоо Яхад уласта тус самолёт худалдаха тухай хэлсээ баталаабди, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ Алексей Цыденов тодорхойлбо.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

^