25 Февраля

24 Февраля

Популярное

Оюун бэлигтэн элирбэ

Оюун бэлигтэн элирбэ
Общество,  22.12.2015 11:29
Тγрэлхи хэлэн, тγрэhэн дайда хγн бγхэндэ хаанашье ябахадань, дулааханаар дурсагдан байдаг гээшэ. Тγрэлхи хэлэн дээрээ харилсажа, уянгата дуунуудай аялга шагнажа, тоонто нютагайнгаа хγрьhэндэ зγрхэ сэдьхэлээ дулаасуулжа ябахада, ямар ехэ жаргал гээшэб

Намжаа намарай тэг дунда булган талата Буряад орондомнай жэлhээ жэлдэ γнгэргэгдэдэг «Буряад хэлэнэй γдэр» гэhэн hайндэртэ дашарамдуулан, октябриин 16-ай γдэр республикын хэмжээнэй 9 ангиин hурагшадай дундахи «Оюун бэлиг» гэhэн заншалта хуралдаан 29 дугаар Буряад гимназиин дэргэдэ γнгэрɵɵ.

Тус хуралдаанда 10 бγлэг, 50 hурагшад эдэбхитэйгээр хабаадаа. «Танилсаябди» гэhэн шатада hурагшад визиткэнγγдээ дурадхан харуулаа. Эндэ Хэжэнгын интернат-hургуулиин бγлэг ехэл hонин танилсалга харуулжа, баян, сэбэр хэлээрээ шалгаржа, тγрγγшын hуури эзэлээ. II-дохи hуури 29 дугаар Буряад гимназиин hурагшад, III-дахи – Буряад республикын γндэhэ яhатанай нэгэдэхи лицей-интернадай шабинар эзэлээ. Хабаадагшад энэ шатын даабари ехэ оролдосотойгоор, хатар, дуугаар, уран гоё мγрнγγдээр шэмэглэн бэлдээ. Тиихэдэ энэл харалганда хабаадан, хγршэ Монголой Дархан хотоhоо «Монгол Оюу» hургуулиин бγлэг шабинар болон багшанар ерэжэ, эдэбхитэйгээр хабаадалсаба. Эдэ тус харалганhаа гадуур Буряад гимназиин hурагшадаар математика, физика, информатика, англи хэлээр бэе бэеынгээ бэлэдхэл туршалсаа. Болон спортын хэдэн зγйлээр хаба шадалаа туршалсаба.

«Нюуса тобшо» гэhэн шатада сугларhан бγлэгγγд шэнэ бγлэгγγд болон хубаараа. Тараагдаhан оньhон γгэнγγдые удхаарнь суглуулуулжа, удаадахи шатануудта суг хγдэлхэ, бэе бэетэеэ дγтɵɵр танилсаха зорилготойгоор энэ шата γнгэргэгдэhэн байна. Тиигэжэ эндэhээ иимэ 10 бγлэг согсологдоо: «Шэмэг», «Нэгэдэл», «Бγргэд», «Буряадууд», «Наран», «Табан сэсэн», «Наранай туяа», «Мγшэд», «Шэнэ γе», «Буян».

«Эдир оршуулагша» гэhэн шатада хабаадагшад γгтэhэн γгγγлэлнγγдые буряадhаа ородто, ородhоо буряадта оршуулаа. «Тγγхэ тɵɵрихэгγй, уг орхигдохогγй» гэhэн шатада 50 асуудалтай тестовэ хγдэлмэри бγлэг бγлэгɵɵрɵɵ дγγргээ. «Yеын нγхэд – γерэй хулhад» гэhэн шатада хабаадагшад татаhан саарhанууд дээрэ дурадхагдаhан темээр зγжэлгэл харуулха даабаритай байжа, тайзан дээрэhээ олондо шадаха зэргээрээ харуулаа. Удаань «Эрхим ударидагшанарай» мγрысɵɵн γнгэрɵɵ. Хэн γ γзэг дээрэ олон юумэнэй нэрэнγγдые мэдэхэ байбаб гэхэдэ, В.С.Мункинай нэрэмжэтэ Хэжэнгын лицейн hурагша Базаров Дэнзэн ба Буряад республикын γндэhэ яhатанай нэгэдэхи лицей-интернадай hурагша Дашанимаев Гомбо-Доржо хоёр шалгараа. «Сахижа ябая» гэhэн шатада hурагшад бγлэг γгэнγγдые хэрэглэн, мэдγγлэлнγγдые зохёожо, мэдγγлэлнγγдээ γгγγлэл болгон олондо түрэл хэлэеэ, еhо заншалаа наринаар сахижа ябая гэжэ хандаба.

Мэдүүлгэ үгэхэдөө, «Ерээдүй оюун бэлигтэн» гэhэн найруулга бэшэhэн байна. I hуури В.С.Мункинай нэрэмжэтэ Хэжэнгын лицейн hурагша Базаров Дэнзэн эзэлээ. II hуури - Буряад республикын γндэhэ яhатанай нэгэдэхи лицей-интернадай hурагша Дашанимаев Гомбо-Доржо, III hуури – Хэжэнгын интернат-hургуулиин hурагша Намсараев Баян гэгшэд эзэлээ.

Һурагшад уряална: «Тоонто нютагайнгаа нэрэ эрхимээр нэрлүүлжэ, буряад хэлээ дээрэ үргэн, бэе бэеэ хүндэлэн ябаһан хүнүүд, ерээдүйн оюун бэлигтэд, минии һанамжаар, эгээ жаргалтай ябаха! Тиимэ тула, ерээдүймнай жаргал манай гарта!!!»

Оюун бэлигтэниие сэгнэхэ ажалые хγндэтэ жюриин гэшγγд даажа абаа. Эдэ хэд бэ гэхэдэ, Буряад уласай эрдэм hуралсалай ба шэнжэлхы ухаанай яаманай тγрγγ мэргэжэлтэн, хэлэ бэшэгэй кандидат Соёлма Цыреновна Сангажапова, Улаан-Yдэ хотын эрдэм hуралсалай хорооной методист, Буряадай эрдэм hуралсалай габьяата ажаябуулагша, Россин эрдэм hуралсалай хγндэтэ ажаябуулагша Ульяна Ешеевна Мангутова, педагогикын эрдэмэй кандидат, Буряад гγрэнэй университедэй Зγγн зγгγγдые шэнжэлгын дээдэ hургуулиин захиралай орлогшо, доцент Гарма-Ханда Цыбикжаповна Гунжитова, «Буряад Yнэн» сэтгγγлэй редактор Туяна Владимировна Самбялова, Буряадай багшанарай колледжын буряад хэлэ ба литературын багша Жаргалма Гармаевна Тубанова.

Эдэ бγгэдэ мγрысɵɵнγγдэй дγнгɵɵр I hуури «Нэгэдэл», II hуури – «Наранай туяа», III hуури – «Наран» бγлэгγγд эзэлээ. Хабаадагша бγхэн γнэмшэлгэ, үргэмжэлэл, баярай бэшэгγγдээр, γнэтэ бэлэгγγдээр шагнагдаа. Бэлдэhэн багшанарта баярай бэшэгγγд барюулагдаа.

Иигэжэ танилсалгын, буряад hайхан хэлэн дээрээ харилсалгын, ёhо заншалаа, удха заяагаа hэргэлгын, сахилгын ёhотойл hайндэр γнгэрɵɵ. Хабаадагша бγхэн ехэл hайн hанамжануудтай, баяраар халима сэдьхэлтэй гэртээ бусаа. Жэнхэни буряад хэлэеэ жэгγγртэй, далитай болгожо, тγбеэр дγγрэн зэдэлγγлжэ байхамнай болтогой!
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Другое в "Общество"

Общество, 25.02.2017
По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 25 февраля в республике местами пройдёт небольшой снег
В Улан-Удэ стартовал фестиваль традиционных бурятских игр (фоторепортаж)
Общество, 24.02.2017
Все желающие смогли посоревноваться в разбивании хребтовой кости «hээр шаалган» или сыграть в самую популярную игру «Шагай наадан». «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
 
Общество, 24.02.2017
На полигоне «Бурдуны» водители мотострелкового и танкового соединений Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, приступили к отработке практики экстремального вождения танков Т-72Б
Общество, 24.02.2017
В новосибирском дацане на Зеленой Горке состоится открытое празднование Сагаалгаана — восточного Нового года. Торжества Сагаалгаана начнутся 25 февраля в 10.00 с молебнов. В 17.00 состоится Дугжууба — обряд духовного очищения кармы, который всегда проводится в храме или монастыре за день до начала Сагаалгаана как такового
Общество, 24.02.2017
Смерть младшего сына Виктора Януковича вызывает много вопросов. Фамилии Янукович нет ни в одном протоколе российской полиции. Имя погибшего – Виктор Давыдов. Давыдов – это фамилия бабушки по матери. Но и это установили не по паспорту
Тагильский кот-путешественник исследует Байкал
Общество, 24.02.2017
Кот Граф и его хозяин путешественник Андрей Останин из Нижнего Тагила добрались до озера Байкал. По льду озера они передвигаются на велосипеде – хозяин крутит педали, а кот сидит в специальной утеплённой корзинке на руле. Впрочем, на холода туристы не жалуются
Общество, 24.02.2017
Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, проводят полевой выход на полигоне «Бурдуны»
Общество, 24.02.2017
21 февраля в чувашском музее совместно с детской библиотекой прошёл мастер – класс «Письма в армию», где вместе с учениками написали письма юным защитникам Отечества, выпускникам Моргаушской школы
Общество, 24.02.2017
Ежегодный региональный конкурс красоты среди бурятских девушек «Дангина 2017» пройдёт в Чите 3 марта, сообщил на пресс-конференции 22 февраля, посвящённой празднованию Сагаалгана, заместитель министра культуры Забайкалья Виктор Бочкарников
Общество, 24.02.2017
Дни оленевода на Ямале продлятся больше двух месяцев. На карте национального праздника – 25 населённых пунктов, включая шесть районных центров – Аксарку, Яр-Сале, Мужи, Тазовский, Красноселькуп, Надым. Всего в ЯНАО планируется установить более 100 гостевых чумов, где участники соревнований и гости смогут отведать северные угощенья. В 24 населённых пунктах пройдут гонки на оленьих упряжках
Общество, 24.02.2017
С 1 по 5 марта в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» пройдет XXII выставка-ярмарка «Ладья. Весенняя фантазия-2017». В выставке примут участие свыше 700 организаций промыслов, художников и индивидуально работающих мастеров из 40 регионов России
Общество, 24.02.2017
Прокуратура Кыринского района в результате мониторинга выявила нарушения федерального законодательства
Общество, 24.02.2017
24 февраля по республике местами небольшой, умеренный снег, поземок. Ветер западный 3-8, в отдельных районах 10-15 м/с
В Улан-Удэ прогремел праздничный салют (фоторепортаж)
Общество, 23.02.2017
Вечернее небо Улан-Удэ озарили яркие залпы. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
 
Чемпионат по лепке бууз на скорость пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 23.02.2017
В программе чемпионата также дегустация бууз и концертная программа
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
16.02.2017
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
16.01.2017
Валерий Кожевников
Валерий Кожевников
Министр здравоохранения Республики Бурятия
28.12.2016
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
26.12.2016
^