25 февраля

Популярное

Хориин аймагта Буряадай арадай шулэгшэндэ зорюулhан сээжэ бэеын дурсэ нээгдэбэ

Хориин аймагта Буряадай арадай шулэгшэндэ зорюулhан сээжэ бэеын дурсэ нээгдэбэ
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
«Унгын дайдаар, хангай тайгаар нэмжыгшэ. Улзы буряад - манай нангин улгы…» - гэhэн хун бухэндэ мэдээжэ болоhон мурнуудэй автор Дамба Жалсараев. Энэ дуун Буряад Ороной гимн болонхой

Хоринск hууринда декабриин 1-нэй удэр арадай уран бэшээшэ, Буряад уласай гимнын автор Дамба Жалсараевай дурасхаалда зорюулhан сээжэ бэеын дурсэ нээгдэбэ. Элитэ уран зохеолшоной нэрэмжэтэ тубэй hууринуудхоорондохи номой сангай дэргэдэ бюст табигдаба. Нээлгэнэ баяр еhололдо Буряадай толгойлогшо Алексей Цыденов болон шулэгшэнэй басагад Рада Жалсараева хабаадабад.

- Дамба Зодбич олондо жэшээ боломо наhа наhалаа, Буряадайнгаа туухэдэ ялас гэмэ мур сараа улоожэ шадаа. Минии hанахада, Буряад Ороной гимн бусад регионуудай гимнуудэй хажууда эгээ гоень. Тиимэhээ, Дамба Жалсараевай дурасхаал хэтын мунхэдэ улэхэ. Эсэгэ орондоо, турэл нютагтаа дуратай, hайханиие ургэн ябаха арад зотой байhандаа бидэ омогорхон баясаха еhотойбди. Уран бэлигтэй, аза талаантай, нютагтаа бэеэ дуурэн угэхэ арад зотой байхадаа Буряад оромнай, бухыдоо гурэн турэмнай хусэ шадалаа буурахагуй,- гээд Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Анаагай дасанай шэрээтэ, Буряадай хамтын холбооной гэшуун Лэгцок лама Дамба Жалсараевай хушоо бодхохо уусхэлые дэмжэлсээ.

Уран шулэгшэнэй басаган Рада Дамбаевнагай хэлэhээр, хаана бюст табихаб гэжэ асуудал байгаагуй – турэhэн hайхан нютагатань, нэрыень нэрлуулжэ байhан номой сангай хажууда табиха гэжэ шиидхэбэри абтагдаhан байгаа.

- «Унгын дайдаар, хангай тайгаар нэмжыгшэ. Улзы буряад - манай нангин улгы…» - гэhэн мурнууд энэл газарhаа эхитэй. Абымнай олонхон бутээлнууд соо тоонто нютаг, эльгэлхэ турэл дайда тухай мурнууд улаан утаhаар харагдана. Арадай еhон заншал, байра байдал харуулхаяа оролдодог байгаа. Маанадыешье зуб руунь хумуужуулоо. Буряадай соёлой министрэй тушаалда 16 жэлэй туршада амжалта тугэс ажаллаа. Сулоо забдагуй худэлмэриин хажуугаар шулэг бэшэхэ саг олдолхонь бэрхэтэй байгаа. Тэрэ жэлнуудые Буряадай соелой алтан саг гэжэ дэмыдэ нэрлэдэг угы. Аша дунтэй ажалыень олоной сэгнэдэг, муноошье болотор hанажа байhандань баярланабди, - гэжэ Рада Жамсаранова тэмдэглээ.

Сээжэ беэын дурсые Россиин уран урлалай академиин гэшуун, архитектор болон hиилээшэн Вячеслва Бухаев болон элитэ hиилээшэ Матвей Макушкин бутообэд. Нээлгэнэй хэмжээ ябуулга Хориин аймагай 100 жэлэй ойн баярта дашарамдуулагдаа.

Новость на русском языке.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутский блогер поела буузы вилкой и рассердила жителей Бурятии
Общество, 25.02.2024
Юмористический ролик про национальное блюдо обернулся бурной дискуссией
В пригородное ДНТ в Бурятии свезли несколько десятков бездомных собак
Общество, 25.02.2024
Теперь местные жители жалуются на беспрестанный лай и вой
Улан-удэнцы попросили запустить новенький «Богатырь» в обход Шишковки
Общество, 25.02.2024
Они призвали открыть в городе новый кольцевой маршрут
Прокурор Бурятии проведёт приём в двух районах
Общество, 25.02.2024
Рассказать Михаилу Филичеву о своих проблемах смогут хоринцы и баунтовцы
В Улан-Удэ сдают квартиры по сумасшедшим ценам
Общество, 25.02.2024
Аренда некоторых из них обойдётся в 60 тысяч в месяц
В небе над Бурятией разглядели детское лицо
Общество, 25.02.2024
Оно «возникло» из облаков в Баргузинском районе
Экс-министр экономики Бурятии призвала не устраивать драму из-за новых санкций ЕС против России
Татьяна Думнова заявила, что ничего нового и сокрушительного в них нет
В столице Бурятии озаботились новым ледовым городком
Общество, 25.02.2024
Для него придумают «легенду» за 600 с лишним тысяч
В Бурятии подправят закон о гимне
Общество, 25.02.2024
В него решили внести кое-какие изменения
Холода в Бурятии пока не собираются отступать
Общество, 25.02.2024
В республике сохранятся умеренные морозы
Лама из Бурятии рассказал, как можно потерять сон и стать заикой из-за аршана
Общество, 25.02.2024
Он объяснил, почему нельзя кричать возле целебных источников
Улан-удэнцы рассказали, как их «прокатывают» маршрутчики
Общество, 25.02.2024
Водители везут пассажиров мимо остановок
Байкал «разгневался» после «поцелуя» туристки
Общество, 25.02.2024
Из-за сомнительного развлечения в соцсетях опять разгорелся грандиозный скандал 
Загрузка...
^