27 сентября

26 сентября

Популярное

09.10.2018 10:55:08
Мероприятие состоится в библиотеке 113 микрорайона
08.10.2018 09:43:38
В городе проходит месячник бурятского языка
04.10.2018 16:36:22
За правильный ответ жителям города вручают 100 рублей
01.10.2018 13:19:40
Жители напишут диктанты и сочинения на бурятском языке
20.09.2018 16:52:58
В игре приняли участие 14 команд
20.09.2018 10:31:52
Многие гости пришли на праздник в национальных костюмах
20.09.2018 10:01:09
В центре будут проходить занятия, игры, лекции, мастер-классы, встречи с авторами и представителями культуры
12.09.2018 14:03:25
КВН-щики призывают изучать бурятский язык с помощью их смешных роликов. ВИДЕО
24.08.2018 17:55:42
Издан бурятско-русский словарь мурочинских и хилгантуйских бурят
21.08.2018 22:02:39
Августын 19-дэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Тарбагатай аймаг гараба. Үглөөнһөө уласай хүтэлбэрилэгшэ Тарбагатай аймагай түбэй больницын хүүгэдые эмнэлгын таһагта хүрэһэн байна
08.08.2018 19:50:27
Теперь Gboard поддерживает больше языков РФ, чем любая другая виртуальная клавиатура
07.08.2018 20:45:29
Байгал шадарай аймагта Сэлэнгэ мүрэн дээгүүр хаарбазаар уһа гаталалгын (паромная переправа) һэльбэн шэнэдхэлгэ эхилбэ. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов мүнөөдэр, августын 7-до, эндэ бэелүүлэгдэхэ түсэлтэй танилсаба. Тус барилга 2019 ондо дүүрэхэ юм
07.08.2018 17:24:33
Мүнөөдэр, августын 7-до, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Байгал шадарай аймаг гараба
30.07.2018 15:07:00
В работе лагеря приняли участие 32 человека

19.07.2018 20:56:54
Буряад Уласай Захаамин аймагай Усановка һуурин болон Хори аймагай Тохорюугта хүрэтэр 11,85 модоной зайда харгы барилгада 69,98,6 сая түхэриг һомолхо тухай захиралга 2018 оной июлиин 13-да абаба.
16.07.2018 20:50:15
Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Баргажан аймагай байгуулагдаһаар 95 жэлэй болон Баргажан нютагай - 370 жэлэй ойн баярта зорюулһан хэмжээ ябуулгануудта үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ хабаадаба
12.07.2018 18:57:58
Тэрэнэй аргаар хотын харгынуудай заһабарилга түргэдэхэ ёһотой  
12.07.2018 18:50:50
Мүнөөдэр уласай толгойлогшын хүтэлэлгэ доро үнгэргэгдэдэг түсэлэлтэ хүтэлбэриин хэрэгүүдэй Зүблэлэй суглаан дээрэ «Буряад уласай дэбисхэртэ ядерна аргын түб барилга» гэжэ түсэлтэй мүнгэ һомололгонуудай сайд Антон Виноградов сугларагшадые танилсуулба
08.06.2018 20:08:04
Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа-наймаанай сайд Денис Мантуров албанай хэрэгээр – Буряад Уласта
28.05.2018 19:32:25
Санкт-Петербург хотодо үнгэргэгдэһэн эдэй засагай уласхоорондын хуралдаанда Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон «ЛокоТех» компаниин юрэнхы захирал Юрий Дегтярев уласай ниигэмэй-эдэй засагай тогтууритай хүгжэхын тула жэлэй туршада ажалаа суг ябуулха тухай хэлсээ баталба. Тиихэдэ Улаан-Үдын ЛВРЗ-дэ мүнгэ зөөри оруулха болон ажалаар хангаха асуудалнуудаар, уласай дэбисхэртэ нөөсын, зөөриин-оньһон хэрэгсэлнүүдэй болон мүнгэн һангай бааза байгуулха талаар ажал суг ябуулха тухай хэлсэбэ
25.05.2018 19:40:55
Буряад Уласай Мухар-Шэбэр аймагай дархан газарта хомор шубуудай тоо бүридхэгдэхэ
05.05.2018 18:23:10
Чтобы перевести интерфейс сайта на бурятский язык, разработчикам понадобилось 9 лет
28.04.2018 19:28:50
Учителя бурятского языка и литературы Усть-Ордынского бурятского округа обсудили современные стандарты педагогических технологий
11.04.2018 10:02:22
10 апреля на сцене Бурятского театра драмы имени Х. Намсараева состоялся финал «Хүхюу буряад»
20.03.2018 18:55:19
В Забайкальском крае всебурятский диктант «Эрдэм» написали более 500 человек. Из них 130 участников получили высший балл за написание текста диктанта «Ехэ уг» (Большая родословная), сообщили Заб.ру в пресс-службе Читинского филиала РАНХиГС
04.03.2018 09:12:04
Знатоки бурятского языка писали диктант «Эрдэм», что в переводе значит «знания». Площадки для экзамена организовали в Бурятии, Забайкальском крае, Иркутской и Новосибирской областях и Хабаровском крае, а также в Монголии, Турции и еще шести государствах
22.02.2018 18:00:26
В Физкультурно-спортивном комплексе Ассоциация этнокультурных школ Бурятии с размахом отпраздновала Белый месяц. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
21.02.2018 16:02:57
Приняли участие в съёмках клипа известные люди республики
21.02.2018 12:13:34
За утро ролик просмотрели около 20 тысяч раз
19.02.2018 13:25:41
Республика подпишет соглашение с несколькими регионами
27.11.2017 09:14:52
За победу в конкурсе состязались 20 педагогов из 14 районов Бурятии и Улан-Удэ
24.11.2017 19:40:30
Уже третий год в стенах университета Буддийской традиционной Сангхи России собираются учащиеся со всех школ этнической Бурятии
24.11.2017 17:41:21
На нём выступят артисты Бадма Ханда Аюшеева, Чингис Раднаев, Мэдэгма Доржиева, Намхай Мунхзул и многие другие
24.11.2017 11:19:00
В республике озвучили результаты реализации госпрограммы «Сохранение и развитие бурятского языка в Бурятии»
16.11.2017 15:49:57
Мүнөөдэр, ноябриин 16-да, Буряад Уласай Загарай аймагта Үдэ гол дээгүүр шэнэ хүүргэ нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдэбэ
13.11.2017 18:48:59
Мүнөөдэр, ноябриин 13-да, Байгалай хангалгын байгууламжын хуралдаанда уласай элшэ хүсэнэй һалбари тухай хэлсэжэ, Бэшүүрэй наранай элшын станци сэхэ дамжуулгаар ашаглалгада тушаагдаба
10.11.2017 10:47:50
Үсэгэлдэр Улаан-Үдын Соведүүдэй талмай дээрэ Буряад уласай аймагуудта түймэр сардаг машинанууд дамжуулагдаба
09.11.2017 10:40:02
В образовательных организациях Улан-Удэ мероприятия, посвящённые Дню бурятского языка
08.11.2017 08:08:08
Этот пилотный проект обсуждался на круглом столе в посёлке Усть-Ордынский в рамках празднования 80-летия Усть-Ордынского Бурятского округа
07.11.2017 19:10:04
В Иркутской области впервые разработаны примерные региональные программы по изучению бурятского языка
02.11.2017 17:46:47
Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай сайдай хүтэлбэрилэгшын ударидалга доро үнгэргэгдэһэн Онсо байдалай талаар Засагай газарай комиссиин суглаанда хабаадаба
01.11.2017 13:55:22
Фестиваль стал ведущей творческой площадкой, направленной на поддержку языков всех народов, проживающих в Усть-Орде
31.10.2017 09:45:39
Үнгэрһэн долоон хоногой туршада Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов гүрэнэй ниислэл хотодо албанай хэрэгүүдээр уулзалгануудые үнгэргэбэ
30.10.2017 20:05:14
38% учащихся титульной нации знают бурятский язык - такие цифры озвучил министр образования на заключительном вечере месячника бурятского языка. Итоги проделанной работы были подведены в театре бурятской драмы
29.10.2017 09:56:38
Акция в поддержку бурятского языка проводится уже в четвёртый раз. К сожалению, людей, которые свободно говорят на языке предков, мало, а вот желающих проверить свои знания, как ни странно, больше.
25.10.2017 10:26:14
Жители побывают на выставке художников и конференции
24.10.2017 20:02:40
Бурятский диктант «Эрхим – 2017» смогут написать желающие 27 октября в Иркутске
24.10.2017 09:44:09
Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаанда сайдай тушаал эзэлхэ конкурсдо мэдүүлгэ оруулха болзор дүүрэбэ
23.10.2017 13:14:52
В связи с большой загруженностью Алексей Цыденов не успевает изучать бурятский язык
23.10.2017 10:11:03
Мероприятие проводится в рамках Недели бурятского языка

^