Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 июля

27 июля

Популярное

Улаан-Үдэдэ эгээн зохидоор шэнэ жэлэй гоёолто хэхэ гэhэн конкурс нээгдэбэ

Улаан-Үдэдэ эгээн зохидоор шэнэ жэлэй гоёолто хэхэ гэhэн конкурс нээгдэбэ
Общество,  Фото:pixabay.com
Хотын Октябрьска районда шэнэ жэлдэ зорюулагдаhан бүтээлнүүд шүүгшэдэй сэгнэлтэдэ орохо. Тиигэжэ «Шэнэ жэлэй эрхим шэмэглэл» болон «Хулгана ба нүхэдынь-2020» гээд тэдэнь нэрлэгдэхэ

«Шэнэ жэлэй эрхим шэмэглэл» конкурсада хотын эмхи зургаанууд, юридическэ нюурнууд хабаадаха аргатай байха. Тиигэжэ «Шэнэ жэлэй эрхим хорёо», «Шэнэ жэлэй Һуралсалай эрхим гуламта»; «Шэнэ жэлэй эрхим хүүгэдэй сэсэрлиг»; «Шэнэ жэлэй нэмэлтэ hуралсалай эмхи»; «Шэнэ жэлэй мэргэжэлтэ hуралсалай эмхи»; «Шэнэ жэлэй элүүhые хамгаалгын эмхи»; «Шэнэ жэлэй эрхим соёлой эмхи» болон «Шэнэ жэлэй худалдаа наймаанай бүлгэм» гэрэн номинацинуудаар таhарха. Конкурсада хабаадаха гэбэл саарhа гуурhаяа бэлдэжэ электронно or@ulan-ude-eg.ru хуудаhан дээрэ эльгээхэ хэрэгтэй. Эльгээхэдэ бэшэг соогоо ямар номинацида хабаадаха тухайгаа нэрлэхэ хэрэгтэй. Мүн тиихэдэ эмхитнай ямар хаягаар байдагынь.

«Хулгана ба нүхэдынь-2020» гэhэн конкурсада Октябрьска районой юрын зон, уран hайханай хамталигууд, эмхи зургаанууд хабаадаха эрхэтэй байха. Наhанай хизаарлалга үгы. Хабаадаха дуратай зон Октябрьска районой захиргаанда хандалгаяа декабриин 23 болотор бэшэхэ ёhотой. Хандалганууд дээрэ бэшэгдэрэн электронн хаягаар үгы гэбэл Павловай гудамжа 1, №23-дахи таhалга. Энээн тухай Улаан-Үдэ хотын мэдээсэлэй албан дуулгана.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

^