24 марта

Популярное

Буряад уласай Поселье һууринай һургуулида гурбадахи ээлжээн усадхагдаха

Буряад уласай Поселье һууринай һургуулида гурбадахи ээлжээн усадхагдаха
Общество,  Фото:pixabay.com
Поселье һууринда барилгын ажал түлэг дундаа

Ивалга аймагай Поселье һууринда шэнэ һургуулиин торхо бодхоогдобо. Энэ ба­рилгын ашаар хэдэн зуугаад үхибүүд ню­таг дээрээ һургуулида ябаха аргатай болохонь гээшэ.

450 һурагшые хүлеэн абаха аргатай тус һургуули «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэл бэелүүлгын хэмжээндэ баригдана. Мүнөөдэрэй байдалаар «Дом 2000» гэһэн хизаарлагдамал харюусалгатай бүлгэмэй хүсөөр торхо бодхо­огдоод, газааһаа дула­алагдажа байна. Гадна спортзалай хананууд бодхоогдоо, гүйдэлэй зүргэнүүдэй болон та­мирай талмайнуудай һуури табигдаа.

Мүнөө дээрээ По­селье һууринда гансал эхин шатын һургуули ажалаа ябуулна. 40 һурагшые хүлеэн абаха аргатай тус һургуулида 1-дэхиһээ 4-дэхи анги болотор 120 гаран үхибүүд гурба ээлжэлжэ һурана. Нютаг дээрээ һургуулигүй ушарһаа Поселье һууринай 1058 үхибүүд Ивалга айма­гай Һужаа тосхон гү, али Улаан-Үдэ хото руу ябажа һурана. Шэнэ һургуули барилгын ажал байгша оной фев­раль һарада эхилэг­дээ һэн гээд һануулая. Бүхыдөө тэрээндэ 400 гаран сая түхэриг һомологдохоор хараалаг­данхай. Һургуулиин шэнэ байшан найман блогһоо бүридэхэ, мүн «Г» үзэгэй түхэлтэйгөөр баригдаха. Бүхы блогуудынь хоорон­доо залгаатай байхаһаа гадна, гурбан тээгээ үүдэтэйгээр түсэблэг- дэнхэй. «Б», «В», «Г», «Д» блогуудынь хоёр дабхар, «И» (пище­блок), «Е» (спортзал), мүн «Ж» - нэгэ дабхар, харин «А» - гурбан даб­хар байха юм ха. Гадна эрэмдэг үхибүүдэй дэ­эдэ дабхарта гарахынь тула, лифт хабсарагда­хаар хараалагдана. Тус һургуули 2020 ондо үүдэеэ сэлихэ.

- Шэнэ һургуули ба­рилгаар гурбадахи ээл­жээнэй бэрхэшээл ши­идхэхэ зорилготойбди. Бүхыдөө Буряад орон­до һуралсалай 13 эмхи гурбан ээлжээгээр ажалаа ябуулна, - гэжэ Буряад Уласай Болбосо­ролой болон эрдэм уха­анай сайд Баир Жалса­нов тэмдэглэнэ.

Гэхэ зуура, гурбада­хи ээлжээ усадхаха та­лаар хэмжээнүүд бүхы Буряад ороноор ябуу­лагдана. Ниислэл хо­тодошье, аймагуудта­шье шэнэ һургуулинууд нээгдэһээр. Улаан-Үдын 63-дахи һургуулида 350 һууритай шэнэ нэмэлтэ байшан баригдаа. 112- дохи микрорайондо 744 хүүгэдэй һураха шэб шэнэхэн һургуули бодхоогдожо, ашаглал­гада тушаагдаа. Үшөө 25-дахи һургуулида нэмэлтэ байшан, 49-дэхи һургуулида болон 33-дахи гимназида зал­галаанууд баригдана. Гадна Автотранспорт­ная гудамжаар, 40- дэхи һургуулиин ху­ушан һуурида, 1275 һурагшые хүлеэн абаха аргатай шэнэ байшан бодхоогдохонь.

Гэхэтэй хамта, Ивалга аймагай Гүрэльбэ һууринда баригдаһан 450 һууритай һургуулида гурбадахи ээлжэ­эн усадхагдажа, мүнөө үхибүүд хоёр ээлжээгэ­эр һурана. Тарбагатай аймагай Доодо Саянта, Ивалга аймагай Хойто Бэе, Загарай аймагай Доодо Тайлса, Түнхэн аймагай Аршаан, Кабанска аймагай Клюевка һууринуудта шэнэ һургуулинууд баригдаха.


Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ прозвучат бурятские народные песни
Общество, 24.03.2023
В проекте «Дуун хээ» примут участие Дандар Бадлуев, Бадма-Ханда, Намгар и Бутидэй Дондок-Сэрэн
В Санкт-Петербурге отметят «День Шагай надаан»
Общество, 24.03.2023
Жителей Северной столицы зовут поиграть в бурятскую игру
Улан-удэнцы увидели удивительное астрономическое явление
Общество, 24.03.2023
Его можно было наблюдать вечером 24 марта
На Байкале учёные моделируют риски камнепадов и оползней
Общество, 24.03.2023
В Иркутском вузе создана технология для моделирования опасных геологических процессов в горных районах
Детские театры Бурятии соберутся на фестиваль
Общество, 24.03.2023
Театральные коллективы и студии республики встретятся в Новоселенгинске
В Читу поступили новые троллейбусы
Общество, 24.03.2023
Их готовят к выходу на линию
Школьников Улан-Удэ и ДНР связал «Телемост дружбы»
Общество, 24.03.2023
Ребята обсудили вопросы, актуальные для старшеклассников
В Бурятии с «некультурной» столицей насчитали пять театров и 17 музеев
Общество, 24.03.2023
А ещё в республике есть 46 школ искусств и более 40 КДЦ
В Бурятии создадут центр питания сверхвысокого напряжения
Общество, 24.03.2023
Его задействуют в электроснабжении БАМа
В Забайкалье метель совпала с большой миграцией птиц
Общество, 24.03.2023
Пернатые укрывались на чабанских стоянках и на окраинах населённых пунктов
В перинатальном центре Бурятии откроют молельную комнату
Общество, 24.03.2023
Её оснастят необходимой мебелью и церковной утварью
Жители Иволгинского района Бурятии активно помогают участникам спецоперации
Общество, 24.03.2023
Волонтёры шьют вещи и изготавливают блиндажные свечи
В Бурятии труженицу тыла поздравили с 90-летием
Общество, 24.03.2023
Юбилей отметила жительница Заиграевского района
^