Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 июля

25 июля

Популярное

Буряад Уласай Кабанск аймагай Селенгинск һууринда больница заһабарилагдаа

Буряад Уласай Кабанск аймагай Селенгинск һууринда больница заһабарилагдаа
Общество, 
Кабанск аймагай Селенгинск һууринай больница 1957 ондо баригдаһан юм

Эндэ табяад жэлэй туршада ехэ заһабарилга хэгдээгүй гээд тэмдэглэлтэй. Больницын заһабарилгада 27 сая түхэриг һомологдожо, дулаагаар, уһаар хангалгын системэ, канализаци шэнэлэгдээ. Эмнэлгын газарта 16 мянганһаа дээшэ хүнүүдтэ эмнэлгын туһа хүргэгдэдэг.

- Кабанск аймагта элүүрые хамгаалгын һалбариин энэ шухала объект болоно. Кабанск аймагай түбэй больницатай хамта олон хүндэ эмнэлгын туһа хүргэгдэдэг. Селенгинск һууринай, Тресково, Таракановка, Брянск нютагуудай ажаһуугшад иишээ хандадаг. Алас Дурнын тэдхэмжын хэмжээндэ больницын байшан заһабарилагдаа, эрэмдэг бэетэй хүнүүд ядамаггүй орохо болгогдоо. Тиихэдэ эдеэ хоол шанадаг газарта ехэ заһабари хэгдэжэ, мүнөө тэрэ хүдэлжэ эхилэнхэй, - гэжэ Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын сайд Дамбинима Самбуев хэлэбэ.

Тиихэдэ Алас Дурнын тэдхэмжын хэмжээндэ Селенгинск һууринай больницада эмнэлгын хэрэгсэлнүүд абтаа гэжэ тэмдэглэхэ шухала.

Теэд 150 оюутадые багтааха Байгалай анагааха ухаанай колледжын хамтын байра 1967 ондо баригдажа, тэрэ сагһаа хойшо байшанда ехэ заһабари хэгдээгүй. Уһаар, дулаагааар хангаха системэ заһабарилха, шала, сонхонуудые шэнэлхэ, шэрдэлгэ будалгын ажалнуудта, байшан дулаалха хэрэгтэ байгша ондо 23,9 сая түхэриг һомологдоо.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай ноябриин 3-да абтаһан Тогтоолой ёһоор Буряад Улас Алас Дурнын федеральна тойрогто оруулагдаа гэжэ һануулнабди. Тиимэһээ Буряад Уласай хүгжэлтэдэ Алас Дурнын тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэ. Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Алас Дурнын федеральна тойрогто Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневай хүтэлбэри доро ажаллаһан комисси мартын 14-дэ Буряад уласай эдэй засагай хүгжэлтын түбүүдэй ниигэмэй түсэб дэмжэһэн байна. Энэ түсэбтэ 6 миллиард түхэригэй 73 хэмжээ ябуулга оруулагдажа, удаань үшөө 19 хэмжэ ябуулга нэмэгдээ. Эдэ хэмжээ ябуулгануудта 6,8 миллиард түхэриг һомологдохо.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

^