Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 августа

31 июля

30 июля

Популярное

Улаан Үдэ хотодо буряад хэлэнэй асуудалнуудаар дүхэриг шэрээ үнгэрхэ

Улаан Үдэ хотодо буряад хэлэнэй асуудалнуудаар дүхэриг шэрээ үнгэрхэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Буряад хэлэнэй габшагай һарын туршада Буряадай үндэһэнэй номой сан соо октябриин 9-дэ «Буряад хэлэнэй хүгжөөлтын талаар» гэһэн асуудалнуудаар дүхэриг шэрээ үнгэрхэ гэжэ Буряадай уласай Толгойлогшын орлогшо болон Засагай газарай Захиргаанай Үндэһэтэнэй харилсаануудай ба эрхэтэдэй эдэбхи үүсхэл хүгжөөхэ талаар хорооной түрүүлэгшэ Михаил Харитонов тэмдэглэнэ

Тэндэ Буряад Уласай, Эрхүү можын, Забайкалиин хизаарай олониитын ниигэмэй ажалшад, болобосоролой, дээдэ эрдэмэй эмхи зургаануудай, засаг газарнуудай ажалшад, түлөөлэгшэд оролсохо юм.

Хабаадагшад мүнөө үедэ буряад хэлэмнай ямар бэрхэшээлнүүдээр туйлалданаб, асуудалнуудай шиидэбэриин арганууд тухай хөөрэлдэхэ. Дүхэриг шэрээ Буряад хэлэнэй габшагай һарын туршада үнгэрхэ хэмжээ ябуулганууд соо түрүүшэнхи үйлэ хэрэг болохо байна. 

Энэ уулзалгада түлөөлэгшэд, эрдэмтэд буряад хэлэнэй мүнөөнэй байдал тухай, аймагуудай ажалай түсэбүүд тухай, нютаг хэлэнүүдэй аялгануудай хүгжөөлтэнүүд тухай хэлсэхэ. 

Булта һонирхол гаргаһан зониие үдэрэй гурбан сагһаа үдэшын табан саг болотор үнгэргэгдэхэ уулзалгада урина. Октябриин 9-дэ Буряадай үндэһэнэй номой сан соо.

Хэмжээ ябуулга Буряад уласай Засагай газарай Үндэһэтэнэй харилсаануудай ба эрхэтэдэй эдэбхи үүсхэл хүгжөөхэ талаар хорооной үүсхэлээр эмхидхэгдэнэ. Мүн лэ эмхидхэгшэдэй тоодо Буряад хэлэнэй хүгжөөлтын түб, Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуули, Буряадай эрдэмэй түб гэгшэд.  

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Загрузка...
^