18 Января

17 Января

Популярное

Москвада ажаhуудаг зон буряад хэлэ анхаралтайгаар узэжэ байна

Общество,  26.02.2016 12:43
Москвада Буряадай представительствын гэшууд суббота бухэндэ удэрэй 2 сагта буряад хэлэнэй хэшээл унгэргэнэ

Энэ хэшээлнуудтэ оройдоо буряад хэлэ мэдэхэгуй 10 хун ябана. Буряад хэлэнэй багша Лидия Хазагаровагай хэлэhээр эдэ зон 2-3 hарын турша соо буряадаар ойлгохо, бага зэргэ хэлэжэ шадаха болохо. Эдэ хэшээлнуудтэ буряад арадай ёhо заншал узэнэ, шон наада, шагай наада наадана, ёохор хатарна, буряад дуунудые дуулана.

- hуралсалай программа соо юроолнууд, оньhон угэнууд ороно. Буряад хэлэ узэхэеэ ганса бэшэ, ондоошье яhатанай зонууд бии, - гэжэ Лидия Хазагарова хоорэнэ.

Буряад хэлэ hонирходог зон соо Москва хотын Кирилл Куликов байна.

- Би бага наhанhаа Буддын шажангаар hонирходогби. Минии убгэн аба Шэтын аймагhаа ундэhэтэй. Би Буряад Улас туруушынхиеэ ошоходоо байгаалиень ехэ hайхашаагааб, соёлыень hонирхооб, буряад хэлэнэй хугжэм hайхан байгаа, - гэжэ Кирилл хоорэнэ.

Москвада энэ ажал ябуулгын ударидагшад Москвагай Буряад залуушуулай ассоциаци болоно.

Унгэрhэн жэлдэ «Буряад хэлэн дээрэ диктант» гэhэн акцида Москва хото хабаадаhан байна, гэжэ Москвагай буряадай представительствын пресс-таhаг дуулгана.
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle
Загрузка...
^