17 Октября

16 Октября

Популярное

Буряад Уласта буряад хэлэн дээрэ бэшэгдэhэн эрхим зохёолнууд элируулэн гаргагдаба

Общество,  31.03.2016 10:32
«Уран зохёолой юртэмсэ» гэhэн конкурсын дунгууд гараба

Илагшадай буряад хэлэн дээрэ бэшэгдэhэн ажалнууд 2016 ондо хэблэгдэhэн гараха гэжэ Буряадай соёлой яаманай пресс-таhаг дуулгана.

Буряад уласай соёлой сайд Тимур Цыбиковай толгойлhон экспертнэ соведэй гэшууд 27 ажал хаража узэбэ:

1. «Уран угын шэди» гэhэн номинацида Санжаа Ешын «Нялха балшар наhанай дурадхал», Цырендоржиева Ц.Б. гэгшын «Хахасалга» гэhэн повестьнуудай суглуулбари нэрлэгдэбэ.
2. «Жэгууртэ угэ» гэhэн номинацида Очиров Д.Д. гэгшын «Уянгата шулэгууд ба поэмэнууд», Дондог Улзытуевай «Хохёолнуудай суглуулбари» 2 боти.
3. «Багашуулда» гэhэн номинацида Самбуева Д.Г. «Наран хаана хонодог бэ» гэhэн ажал, Стефани Ф.А. гэгшын «Солнечная поляна» (Наратай талмай) гэhэн онтохон ород, буряад, эвенк хэлэнууд дээрэ.
4. «Алтарганада зорюулагдана» гэhэн номинацида Н.Шабаевай, Чинбаярай, Найданова В.А. гэгшэдэй «Алтан модой баяр. Уг гарбалаа, Орон нютагаа магтаhан шулэгууд».
5. «Уран угын оршуулга» гэhэн номинацида Н.Нимбуевай уран зохёолой суглуулбари, Д.Н. Сультимовай ажалнууд, Сэнгийн Эрдэнын «Сэруун дуганай мухэл», Сэдэнэй Намсарайн «Ухэжэ болодоггуй оршолон» гэhэн зохёолнууд.


Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
28.09.2017
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
11.09.2017
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
04.09.2017
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
09.08.2017
^