19 Октября

18 Октября

Популярное

Улаан-Үдын 2-дохи hургуулиин барилгада зубшоол hаяар yгтэхэдоо болохо

Общество,  01.03.2016 22:46
Буряад Уласай засагай юрэнхы нэгэдэхи сайд Иннокентий Егоров толгойлогшын суглаанда баригдажа байhан 2-дохи hургуулиин байдал тухай хоорэбэ

Мун тиигээд данса саарhанайнь талаар хэгдэжэ байhaн ажал ябуулга тухай дуулгаба.

Февраль hарада дансын hэлгэгдэхэдэнь, барилгын ажал ябуулга эхилбэ. 10 удэрэй турша соо Улаан-Удын захиргаан дутаhан саарhануудые эльгээхэ ёhотой, гэжэ Иннокентий Егоров хэлэбэ. Тиигээhаа мартын арбанда 2-дохи hургуулиин барилгада зубшоол hаяар yгтэхэдоо болохо, засагай юрэнхы нэгэдэхи сайд тэмдэглэбэ.

Бухы дансаниин бэлэн болоо, гэжэ Улаан-Удын хутэлбэрилэгшэ Александр Голков хэлэбэ.

Вячеслав Наговицынай хэлэhээр, «мартын 10-да зубшоол абахынь тулоо бидэ сугтаа hайнаар худэлхэ ёhотойбди».

Буряад Уласай засагай газарай захиргаанай хутэлбэрилэгшэ Петр Носковто энэ асуудал оорын хиналтада абаха гэжэ даабари Вячеслав Наговицын угэбэ.

- Барилган тургоор эхилhээ гэжэ бидэ булта hанаатайбди, - гэжэ Пётр Носков хэлэбэ.

- Һургуулимнай баригдахагуй гэжэ хун зон ядажа байна, - Вячеслав Наговицын тэмэдэглэбэ.

Иннокентий Егоров баhа барилгын ябуулга хиналтада хабаадалсаха.

Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
28.09.2017
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
11.09.2017
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
04.09.2017
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
09.08.2017
Загрузка...
^