08 Декабря

07 Декабря

Популярное

Буряад Уласай толгойлогшын шанда хүртэхэ барилдаанай мүрысөөн унгэргэгдэхэнь

Общество,  11.03 22:44
Мартын 12-то Улаан- Удэдэ Буряад Уласай толгойлогшын шанда хүртэхэ барилдаанай мүрысөөн эхилхэнь

Унгэргэгдэхэ уласхоорондын мурысоон 21-дэхи болоно. Муноо жэл болохо мурысоондэ 100 тамиршадhaa ехэ ерэжэ хабаадаха.

Туррушын барилдаашадай мүрысөөн 1996 ондо болоо hэн. Тиихэдэ туруушын шагнал эдир барилдаашад , харин 1997 онhоо мурысоон уласхоорондын шанда хуртоо. Долоон жэл болоод, 2004 ондо, энэ мурысоон уласхоорондын федерациин литэ соо оруулагданхай.

Муноо жэлдэ 11 гурэнhоо ба 8 Россин нютаг хизаарнуудhаа барилдаашад уулзаха. Туруушын hуури эзэлхын тулоо Япониhоо, Хятадhаа, Монголhоо, Белоруссиhаа, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, Киргизстан, Грузи, Армени гэhэн гурэнуудhээ тамиршад ерэхэ. Росси гурэнэй Саха, Хакаси, Тыва, Ирхуу, Кемеровскэ, Красноярскэ, Забайкалиин хизаарнуудhаа ба Буряад Уласай тамиршад заатагуй мурысоондэ хабаадаха.

Барилдаашадай мурысоон Улаан-Удын ФСК-да унгэргэгдэхэ.

- Манай уласта барилдаан гээшэ эгээл дуратай тамирай талаар шэнжэ болоно. Александр Богомоев, Евгений Жербаев, Ирина Ологонова, Александр Цоктоев, Баир Женаев гэhэн тамиршад жэл бури бухэроссин ба уласхоорондын мурысоонуудтэ нэгэдэхи hууринуудые эзэлдэг. Бухы хабаадалагшадта сэхэ, гоё тэмсэл харуулахыень унэн зурхэнhоо хусэнэб, - тиигэжэ Вячеслав Наговицын амаршалгын угэ хэлэхэдээ тэмдэглэбэ. Энээн тухай Буряад Уласай засагай газарай прессын таhаг дуулгажа байна.
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
24.11.2016
Валерий Кожевников
Валерий Кожевников
Министр здравоохранения Республики Бурятия
17.11.2016
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
15.11.2016
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
07.10.2016
Загрузка...
^