25 Июля

24 Июля

Популярное

Субаргын дэргэдэхи һурагшанарай слет

Общество,  05.10.2015 18:25
Алтан намар уужамхан Иисэнгэ нютагта саг соогоо өөрынгөө тушаалда бууба. Зунһаа эхилээд, бороо хура ороогүй гэжэ гэмэрһээр, нютагайхид үбэлэйнгөө малай үбһэ хуряаһаар. Үйлсөөр ябажа харахада, анхан хониной гүүртэ дээрэ обоолжо сомоһон һүринүүд харагдана, нюдэ баярлуулна. Бүхэхэнөөр үмсынгөө ажал ябуулдаг заншалта гурим. Хойто хоройгоо заһажа, гэр бараагаа заһажа, үбэлэй хүйтэниие үнгэргэхэ ажалаа дүүргэһэн зон олон

Эгээл энэ үедэ ажалаа эхилһэн багшанар, һургуулиин шабинар сүлөөгүй үглөөнэй наранаар хойноо сүүмхээ үргэнхэй һургуули тээшээ яарана. Булта спортивна хубсаһатай, эндэ бүлэг боложо суглараад, ехэл һанаата болонхой хөөрэлдэнэ хэбэртэй. Захиргаанай байшан руу ошожо ябатараа, һургуули тээшэ годирбоб. Һонирхожо үхибүүдһээ хайшаа ошохоёо сугларбабта гэжэ һурабаб. “Ту­ристическэ слёдто Михайловка гарахамнай”, - гэбэ.

Энэ һургуулида залуу наһандаа багшалһан Светлана Цыбиковна бидэ хоёр ехэл дуратайгаар алтан намарай һайндэртэ хабаадахаяа урилга абажа баярлаабди.

- Жэл бүхэндэ һургуулиингаа хэшээлэй эхилхэдэ, үндэр майлын доро ерэжэ, ойн соорхой соо аяншалагшадай слёт үнгэргэжэ, үхибүүдэйнгээ гансашье тамир шалгадаг бэшэбди, һурагшанарайнгаа эбтэй эетэй, нэгэл һанаа бодолтой ажал бүтээхэ, һуралсалдаа харюусалгатайгаар хандаха арга боломжонуудые хаража үзэхэ гэһэн манай хүсэл юм, - гээд, һургуулиин директорэй хүмүүжүүлгын талаар орлогшо Гэрэлма Гунгаевна Будацыренова хөөрэнэ. Класс бүхэн майхан тодхоохо. Түүдэг носоохо, эдеэ амтатайгаар шанаха шадабаринуудай хажуугаар ой соо ямар һэргылэмжын, аюулгүй ажал хэдэг бэ гэһэн шалгалтанууд үнгэргэгдэбэ. Уданшьегүй слёдто хабаадагшад ГТО-гой нормонуудые тушааба. Эндэ тамир хүмүүжүүлгын багша Базар Дашижамсуевич Базаровай ударидалга доро 3 км зайда гүйлдэбэ. Хүхюу альга ташалган доро ахамад классайхид гүйлдэжэ, тамираа харуулба.

Класс бүхэнэй бэлдэлгэ хаража үзэхэдэмнай, үхибүүд следтоо ехэ бэрхэ бэлдэһэн байна.

Энэ слёдой һүүлээр багшанар ГТО-гой нормо тушааха юм. Баһал багшанарай дунда бэлдэлгэн, бэеэ һорилгон эхилэнхэй. Багшанар бү- хэн өөрынгөө жэшээгээр шабина­раа хүмүүжүүлхэ ёһотойбди гээд арбадахи классай хүтэлбэрилэгшэ Жаргалма Баировна Базарова хөө- рэлдөөемнай тобшолбо.

Михайловка тосхоной үндэртэ нютагай зоной, залуушуулай эдэбхитэй хабаадалгатай «Юндэн Субарга» бодхоогдоо. Залуу зоной ами наһые болон байдалые хамгаалха гэһэн уд­хатай, нангин газар болонхой. Мүнөө үеын үхибүүд эхэ, эсэгэтэеэ ерэдэг, буян үйлэдэдэг, айлайхи болоходоо гү, али сэрэгэй албанда мордоходоо, хүбүүднай ерэжэ, бэеэ арюудхадаг, адис абадаг юм, дуулгаха «Буряад Унэн».
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Общество, 25.07.2017
Дарования из самых разных регионов России вновь выступают на сцене у самого Чёрного моря в Краснодарском крае
Общество, 25.07.2017
Экологи международной коалиции «Реки без границ» предложили России и Монголии план действий по проведению трансграничной стратегической экологической оценки (СЭО). По их мнению, она поможет сохранить Байкал при строительстве монгольской ГЭС
Общество, 25.07.2017
В Иркутск, спустя 5 месяцев после старта, прибежал ультрамарафонец Александр Капер. На маршрут «Москва — Пекин» он взял 25 пар кроссовок
Общество, 25.07.2017
Руководство Сибирского регионального центра МЧС России приняло решение регулярно выделять денежные средства семьям личного состава, которые особенно остро нуждаются в финансовой поддержке. Такая помощь формируется за счёт внебюджетных средств и распределяется ежеквартально
Общество, 25.07.2017
В Саяно-Шушенском заповеднике состоялось торжественное открытие первого в России «Мемориала памяти», посвященного погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудникам заповедников и национальных парков России
Общество, 25.07.2017
Пока ни один хозяин не оштрафован
Общество, 25.07.2017
В столице Бурятии сотрудники Госавтоинспекции проводят встречи с будущими водителями. Темой занятий с курсантами автошкол стали вопросы культуры участников дорожного движения
Волонтер из Бурятии попросил рэпера Басту спасти Байкал
Общество, 25.07.2017
Жители Бурятии продолжают челлендж к звездам «СтопГЭС»
Общество, 25.07.2017
Они попробовали сами снять фильм или клип
Общество, 25.07.2017
Зарегистрировано 20 случаев заболевания клещевым энцефалитом
Общество, 25.07.2017
Её внук бесплатно съездил на обследование и реабилитацию в рамках проекта «Панда»
Жители Левобережья просят Алексея Цыденова построить второй мост через Селенгу
Общество, 25.07.2017
Это позволило бы решить многие проблемы города, считают активисты
Общество, 25.07.2017
23 июля в Байкальском заповеднике успешно завершился волонтерский проект Межрегиональной общественной организации «Большая Байкальская Тропа»
Общество, 25.07.2017
Все вторые половинки находятся в исправительной колонии №2
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
25.07.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
13.07.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
30.06.2017
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
22.06.2017
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
08.06.2017
^