22 Октября

21 Октября

20 Октября

Популярное

Долоодохи мүрысөөн Ивалгын дасандаа үнгэрбэ

Общество,  27.12.2015 17:01
Буддын шажантанай заншалта Сангхын толгойлогшо XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеевэй оролдолго болон үүсхэлээр буряад хэлэнэй ерээдүй тухай асуудал үргэн ниигэмэй урда табигдаад, 2014 оной зургаан һарада эгээ түрүүшынхиеэ суглараа бэлэйбди даа

Дасанда суглархадаа Буряад ороной аймагуудай, Эрхүү можын, Yбэр-Байгалай хизаарай hургуулинуудай hурагшад эхэ хэлэеэ мэдэсынгээ талаар мүрысэжэ эхилээ. Эхэ хэлэмнай мүнөө үедэ буряад арадай толгойдо тулажа ерээд байhан шухала асуудалнуудай нэгэн, тэрэ мүртөө гол асуудал гэжэ онсолон хэлэхэ шухала, Буряад уласай соелой яаман дуулгана.

Иигээд лэ, зунай амаралтын удаа, арбан һарын 30-да дахинаа сугларагдаа.

«Эхэ хэлэн – манай баялиг». Иимэ нэрэтэй Бүгэдэ буряадай һургуулинууд хоорондын 7-дугаар мүрысөөн Буддын шажанай заншалта Сангхын дурадхалаар эмхидхэгдэнэ. Эбээн тэдхэгшэ: Буряадай Гүрэнэй телерадиокомпани, тусхай шангуудые өөр дээрээ даажа абаһашуулые нэрлэбэл – Оросой Холбооной Хамтын суглаанда Буряад ороноо түлөөлэгшэ А. Г. Варфоломеев, Гүрэнэй Дүүмын депутат И. Э. Матханов, Улаан-Үдын Захиргаанай Толгойлогшо А. М. Голков, Буряад Уласай Арадай Хуралай хорооной түрүүлэгшэ Ц. Б. Батуев, Ивалгын аймагай Захиргаанай толгойлогшо Б. Ц. Дымбрылов.

Мүрысөөн буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Хүүгэд, залуушуулые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан дэмжэжэ, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, урлал, түүхые саашань арьбадхан болбосоруулха хүсэл түрүүлжэ, түрэл арадай баялиг болохо эжы абынгаа хэлэ хүндэлэн үргэмжэлүүлжэ һургаха.

Һургуулинууд хоорондын мүрысөөнэй түгэсхэлдэ элиржэ гараһан дүнгүүд иимэ байба:

Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 78,5 оноо абажа, нэгэдэхи һуурида,

Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули 70,75 оноо абажа, хоёрдохи һуурида,

Яруунын аймагай Үльдэргын дунда һургуули 69,25 оноо абажа, гурбадахи һуурида гараа.
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
28.09.2017
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
11.09.2017
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
04.09.2017
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
09.08.2017
^